Referat fra THORs generalforsamling

THOR, Veddum Hovedgade 39 torsdag 19. januar kl.19.00

Referat

 1. Valg af dirigent
  Jan Thøgersen blev valgt.
 2. Aflæggelse af beretning, til godkendelse
  Formanden, Morten Hald, aflagde beretning om foreningens mange arrangementer og aktiviteter
  igennem 2016. Han fortalte også om ideer til nye tiltag. Ligeledes gjorde han rede for de tiltag til
  vedligeholdelse og forbedring af huset Thor, der er foregået i løbet af 2016. Bl.a. er der blevet
  installeret varmepumpe, for at spare på strøm til opvarmning. Der er planer om at sætte Velux i
  overetagen og om at lave et lille cykelværksted. Afslutningsvis takkede han medlemmerne, frivillige,
  trænere, aktivitetsudvalg, bestyrelse og sponsorer samt ”sheriffen” for deres indsats gennem året.
  Beretningen blev godkendt!
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab, til godkendelse
  Kasserer Flemming Hvid fremlagde regnskabet. Det ser rigtig fint ud! Der er 152 medlemmer, som
  via familiemedlemskaber til 500 kr. og enkeltmedlemskaber til 300 kr. har indbragt 31000 kr.
  Desuden har der været indtægter fra sponsorer, egenbetalinger og lign. Så omsætningen når op på
  68970 kr. Når omkostninger og investeringer i maskiner og inventar er trukket fra ender vi med et
  resultat på 30824 kr. De vil blive investeret i motionsmaskiner og i forbedringer.
  Eneste bemærkning fra kritisk revisor Jesper Eskildsen var, at bestyrelsen bør ændre
  kontingentregistreringen, så den giver mulighed for tilskud.
  Regnskabet blev godkendt!
 4. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent; 500 kr. for familier og 300 kr. for enkeltmedlemskaber.
  Dog vil man se på om det kan opgøres mere hensigtsmæssigt i forhold til tilskud.
  Forslaget blev vedtaget!
 5. Forslag fra bestyrelsen: Sammenlægning med ”Husflidsforeningen THOR”
  Efter en kort debat blev forslaget enstemmigt vedtaget!
 6. Forslag fra bestyrelsen: Sammenlægning med ”Veddum Oplysningsforbund”
  Efter en kort debat blev forslaget enstemmigt vedtaget!
 7. Forslag fra bestyrelsen: ”THOR motion og samvær” gøres til en selvstyrende afdeling af VIF
  med egen økonomi, hvis det også vedtages ved VIF´s generalforsamling.
  Dette gav anledning til en længere debat, men holdningen i indlæggene var, at tiden ikke er moden
  til sammenlægning med VIF. Men man vil gerne samarbejde!
  Forslaget blev altså forkastet enstemmigt!
 8. Forslag til vedtægtsændringer på baggrund af punkt 5 – 7
  De foreslåede ændringer og tilføjelser til vedtægten blev vedtaget enstemmig
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. § 6 (på valg Morten Hald, modtager genvalg)
  Genvalgt med akklamation!
 10. Valg af suppleant til bestyrelsen (på valg Jan Thøgersen, modtager genvalg)
  Genvalgt med akklamation!
 11. Valg af revisor (på valg Jesper Eskildsen, modtager genvalg)
  Genvalgt med akklamation!
 12. Eventuelt
  Der blev spurgt til aktivitetsudvalgets sammensætning og arbejde. Der er 7 personer. De samler
  ideer og sætter initiativer i gang. Initiativtagerne bliver typisk bedt om at være tovholdere på
  projektet.

Bestyrelsen
Sekretær
Jan Thøgersen

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *