Generalforsamling Den bette skole 2013

Den Bette Skole

Valgt ordstyrer Helle Ladefogde.

Gennemgang af dagsorden. Intro af Jess Laursen.

Landsbykontoret i midtpunkt er ved at blive lukket ned. 2011 shelters i Elkæret giver gode muligheder for spejderne, vores købmandsforretning er blevet lukket, men vi har fået humanitært genbrug. Til gengæld har brugsen i Veddum haft et godt år. vores befolkningsprognose er problematisk, men der kommer dog alligevel to 0´eklasser efter sommerferien. Vi har søgt og fået 169.000 kr. hjem til et kirsebærprojekt. Derudover står vi overfor et præsteskifte i sognet.

–          Årets Skelunder. Det er blevet diskuteret om vi skulle blive ved, men der har været mange forslag og derfor fortsætter traditionen, afgørelsen er blevet valgt efter flertal i bestyrelsen. Valget faldt på Conni Mikkelsen.

–          Helle Ladefoged har valgt at forlade arbejdet i landsbyforeningen p.g.a andre udfordringer. Hendes plads bliver erstattet ar Per (mure) tidligere suppleant.

–          Gennemgang af regnskab ved Else Gade: har lånt 20.000 for at betale udgifter, men de bliver modregnet senere på året.

–          Vi skal have fundet en løsning på medlemskontingent, der er gået meget tilbage. Det er for stort et arbejde at finde adresser.

–          Til regnskabet er det nødvendigt fremover at dokumentere alle indkøb til Else.

–          De penge på kapitalkontoen er blevet lidt rodet fordi der er bleet brugt penge til udgifter der ikke er sat tilbage.

–          Girokort skal indkøbes, men kan findes billigere(Åge Clausen) det kræver lidt håndarbejde da de skal påføres navn og adresse. Else kan ikke bruge tid til det så der skal landsbyforeningen finde en bedre løsning.

Indkomne forslag: de 25.000 til skilte der er kommet bliver der arbejdet med. Der forhandles med leverandører om hvad og hvor mange der kan indkøbes, men tanken er at give information i samarbejde med lokalhistorisk forening. Så vi kan formidle den godelokal historie. Det er nødvendigt med to ved cykelstien,

Hjertestarteren skal i en kasse til 3-4.000 der gør at den oplader hele tiden. Og der spares penge på veligehold, da det bevilges til alle de registrede hjertestarter. Det er planen at den skal placeres i midtpunkt.

Da Veddum brugs blev lavet om blev der bevilliget penge til ombygning, hvor Skelundlandsbyforening var med. Det er helt nødvendigt at alle tænker fællesskab om vores lokale handlemulighed.

Genvalg: Niels, Peter, Vibeke er alle genvalgt. Torben er valgt til 1.suppleant

Marion er valgt ind i landsbyforening

Genvalg af revision ved Åge Clausen og Kaj Kjeldal

Stemningsbillede fra generalforsamlingen. Foto:Jess V. Laursen

Stemningsbillede fra generalforsamlingen. Foto: Jess V. Laursen

Fremtidig virksomhed ved Peter Muhl

Bestyrelsen skal have fundet en løsning på medlemsindbetalingskort så vi kommer rundt til mange flere borgere. Kontingentet forbliver det samme 100kr. for husstande og 50 kr. for enkeltpersoner

EVT.

–          Er der mulighed for at få et skur ved busstoppestedet? Hvem kommunnen eller NT

–          Kirsebæralle Vi får X antal træer til beplantning, MEN skal de stå samme sted. Der er problemer da de er udsat for landmændenes sprøjtemidler og mange trives ikke. Andre står i sten og så er nogle blevet beskåret så voldsomt at de er gået til… vi får et kontraktudkast af kommunen, der ejer grunden hvor de står. Vi vil ikke gøre en hel masse før vi ved hvem der ejer jorden og har ansvaret for vedligeholdet.

–          Foran den Bette skole er der meget bart, er det muligt at få plantet træer eller andet…? Problem med vedligehold hvem. Mogens og Vibeke ønsker ikke at der kommer flere opgaver omkring DBS.

–          De grunde der er bleet ryddet – nogen har en ejer andre ligger i behandling hos advokater det er lodsejer, der har vedligeholdelsespligt

–          Er det en løsning at lave en grundejerforening der sætter en fælles standard for have og hushold

–          Elkæret har kun store træer er det muligt at få plantet noget der kan give lidt kulør i parken. Måske gamle grave der skal afvikles…?

–          Oprydning efter spejder omme bagved DBS så der kan slås græs. Landsbyforeningen tager kontakt til spejderne.

–          Lyset i DBS er tit tændt er det ikke en ide at få sat sensorer op så der kan spares på el.

Peter Muhl:

Der er kommet cykelsti fra Korupvej og ind til Als

Renseanlægget er man nået rigtig langt og driften kommer i gang noget før forventet hvilket vil spare mange penge i drift.

Projektet på den gamle slagterigrund er under behandling nogle kræfter vil gerne bevare et gammelt tømmerværksted, Men det er ikke værd at bruge.

Tømmerhandle og færgegård mangler investorer og der vil komme en ny lokalplan der er knap så ambitiøs..

Det er besluttet af fremmer ideen om cykelsti mellem Als og øster Hurup. Anslået vil det koste 6 mill kr. den vil ikke kun komme de fastboende til gavn men vil også være et gevinst for turisme.

Kraft varmeværket får de første meldinger på den rørledning fra Hadsund. Bestyrelsen er hårdt prøvet og man tør ikke sætte prisen ned før man er helt sikker på fremtidige udgifter. Så det må vente. En prisliste vil den komme på afgiften eller på den variable et bud er at den vil blive delt lige på begge.

Lokalplaner er for restriktive der er alt for mange der får afslag til nye private tiltag. Forslag er at LF lavet er samlet høringsforslag både her i Skelund og i Veddum. Det er nye prioriteter i dag end dengang lokalplanen blev sat i værk.

Skolen i byen er tvivlsom i et fremtidsperspektiv der er for lidt nye borgere og for lidt tilflyttere.

Er det en mulighed at tilgodese borgere der bor langt fra kommunernes centre eks. Tilskud eller gratis bus til unge der skal fragtes til ungdomsuddannelse. Hvad kan kommunen gøre for at vi bliver i landsbyområdet, vi skal stille krav til kommunen vi kan ikke tilbyde det samme som de større byer.

En løsning er måske at landsbyforeningerne i Skelund Veddum og Øster Hurup går sammen og finder nogle fælleskrav til kommunen.

Busser (gratis), busskur og de tomme grunde, der mangler vedligehold + vejen mellem DBS og Elkæret som farligt vej er alle punkter Der ønskers en kommunal løsning sendt videre med Peter

lokalplanen-for-Skelund

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *