Venligt valgmøde i Skelund

Landsbyforeningerne i Veddum og Skelund havde indbudt til valgmøde på Skelund Skole for at høre om kandidaternes værdier og prioriteringer i forhold til ”Velfærd og trivsel i landdistrikterne”.

Otte af de ni partier, der opstiller til byrådet, var repræsenterede i panelet og mere end 50 borgere var mødt frem for at debattere med politikerne.

Debatten var delt op i tre fokusfelter, og lagde ud med ”Kollektiv trafik, veje, cykelstier”. Der var bred enighed om at god kollektiv trafik er væsentlig for landsbyernes velfærd, men også om at der næppe skal udbygges med flere busafgange, snarere med smarte app-baserede løsninger som GoMore eller Plus-tur,  som er et forsøg, NT har iværksat, med transport fra hjemmet til relevant busforbindelse.

Gode veje og cykelstier er også vigtige, og her blev Mariagerfjord kommune fremhævet for høj standard, ikke mindst fordi vedligeholdelsen er udbudt på flerårskontrakter, så de pågældende asfaltfirmaer tænker mere langsigtet end kommunens etårige budgetter. Omkring cykelstier var der generel tilfredshed med udbygningen, om end nogle partier, især på venstrefløjen, gerne så en yderligere opprioritering. Elcykler blev fremhævet som supplement til kollektiv trafik!

Debatinteressen fra borgerne gik især på mulighederne for at komme til uddannelsesinstitutioner i større byer.  Hvis de unge skal kunne blive boende i landsbyen mens de studerer, er effektive kollektive forbindelser vigtige!

Det andet fokuspunkt var ”Offentlige institutioner”. Her var borgerne mere på banen. Der er ingen tvivl om, at det slider på optimismen hos landsbyernes borgere og ildsjæle, når der med et par års mellemrum fremkommer forslag om at lukke lokale børnehaver, skoler eller plejehjem. Derfor bad man om, at byrådet fredede institutionerne en hel byrådsperiode og sikrede en ordentlig økonomi til de mindre skoler. Tildelingsmodellens indretning bestemmer fordelingen af økonomi mellem store og mindre skoler, og en mere retfærdig model er svær at gennemføre, fordi Hobro-politikerne forsvarer de store skolers bedre vilkår. Politikerpanelet, især den borgerlige side, havde i hvert fald ikke meget tiltro til, at en ændring kunne finde flertal i byrådet. Andre mente, at hvis politikerne fra landdistrikterne samarbejder om det, kan det lade sig gøre!

At frede de offentlige institutioner i landdistrikterne i næste byrådsperiode turde de borgerlige partier og socialdemokratiet heller ikke love. Alle ville gerne arbejde for det, men fremtidens økonomiske udfordringer kender man ikke. Dog er der et godt argument i den Cepos-rapport fra 2013, som Danny Juul Jensen (V) fremhævede. Den viser nemlig, at man har fået større omkostninger og dårligere resultater, når man har nedlagt skoler!

Da man efter en pause kom til tredje fokuspunkt ”Kultur, sport, handel, bosætning”, var alle kandidater enige om, at både kollektiv trafik og offentlige institutioner såvel som handelsmuligheder er vigtige for bosætningen i landområderne, hvorimod kultur og sport af nogle, især borgerlige, kandidater mest blev set som en udgift, der egentlig burde være privat! Dog var der undtagelser, idet Jan Andersen (DF) f.eks. fremhævede værdien af den kommunale musikskole og vist var enig med Per Mikkelsen (EL) om værdien af et bredt kulturtilbud til børn, som kunne være en mulighed i ”Skolen som Community Center” – et initiativ på baggrund af skoleforvaltningens udflugt til Toronto!

Borgerne efterlyste især gode vilkår for frivillige ildsjæle omkring foreningslivet, men var naturligvis også positive hvad angår kreative tilbud til børnene omkring deres skole.

Alt i alt var det et godt valgmøde. Vi har hørt, hvilke politikere, der reelt bekymrer sig om landdistrikternes trivsel og velfærd. Og vi har fået plantet et håb om, at samarbejde mellem politikere fra hele kommunens landdistrikter kan vende udviklingen, så vi i fremtiden ser udvikling i stedet for afvikling.

Veddum Landsbylaug og Skelund Landsbyforening

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *