Skelund vandværk fylder 100 år

Skelund Vandværk kan fejre 100 års jubilæum. Den 23. august 1915 påbegyndte man tegning af medlemmer til interessentskabet Skelund Vandværk, hvor man forpligtede sig til at gå med til et vandværk til ca. 16.000 kr. Der tegnedes i første omgang 44 medlemmer. Den første generalforsamling afholdtes den 3. september 1915 hvor den første bestyrelse kom til at bestå af post Niels Jørgensen, snedker Martin Christensen, bager Carl Müller, maskinfabrikant Jens Sørensen, snedker S.P. Sørensen, forpagter N.P. Møller og læge H. Paludan, sidstnævnte som formand og Søren P. Sørensen som kasserer. Det var dog først året efter der kunne sendes rindende vand rundt til interessenterne. På grunden ved Korupvej (Vandhøjen) som blev købt af Velleren for 400 kr. opførtes en beholder, og derfra førtes en ledning til mejeriet ”Vestervang” som havde en udmærket boring. Man indkøbte en pumpe for 900 kr. som blev anbragt ved boringen.

Der blev afholdt licitation om opførelse af vandværket på den købte grund. Det billigste tilbud kom fra et firma i Nørresundby og lød på 8.235 kr. Opførelsen af anlægget overskred den fastsatte tid med 17 dage, derfor idømtes entreprenøren en bod på 20 kr. pr. dag.

Efter aftale med mejeriets bestyrelse skulle der samtidig med at mejeriet arbejdede om formiddagen, pumpes vand op i beholderen. I 1925 var prisen for pumpning årlig 750 kr., og det kostede dengang 5 kr. i timen for ekstra pumpning om sommeren.
Efter at have fået egen boring og bygget pumpehus med el fra byens elværk i 1939, ophørte mejeriet med at pumpe vand i beholderen den 11. februar 1939.
Der er kommet nye boringer i 1968 og igen i 1986.

Medlemstallet der fra starten var 44 er med årene steget til 267, da de fleste landejendomme og huse uden om byen er kommet med. Sidste etape som er lavet i 2005 er Lounkærgårdsvej helt ud til hovedbygningen på ”Lounkærgård”.

Værket har altid kørt med en god økonomi, hvilket må tilskrives de skiftende bestyrelser og formænds fremsynethed og gode samarbejde.

Ledningsnettet er i årenes løb blevet udskiftet så værket fungerer optimalt til medlemmernes tilfredshed. I 1958 blev det nødvendig at lave en ny boring ved stadion for at klare efterspørgslen, denne boring blev taget ud af drift i 1990 i forbindels med at der på Vandhøjen på Korupvej blev foretaget store forbedringer med en tilbygning med trykfilteranlæg og slamtank, så der fremover kan leveres rigelig vand af fineste kvalitet. Udgiften til anlægget blev betalt af værket uden optagelse af lån.
I 1994 blev boringen ved stadion overdraget til Skelund Tennisklub for 1 kr.
I 1996 blev der installeret vandure, og det bevirkede et meget stort fald i forbruget.
I 2000 blev der købt 921 m2 jord af Ellen Weller Simonsen (Velleren) til eventuelle senere udvidelser.
I 2005 indgik man kontrakt med TDC om leje af jord til opførelse af mobilmast.
De separate borerørspumper er blevet udskiftet med 2 nye dykpumper på henholdsvis 17 m3 og 8 m3.
Arealet omkring Vandhøjen er blevet tilplantet med 200 egetræer for beskyttelse af grundvandet.
I 2014 blev der afholdt en meget velbesøgt reception i anledning af formand John Slejborgs 40 års formandsjubilæum.

Der har i de forløbne 100 år kun været 13 formænd, og i den nuværende bestyrelse sidder der folk der heller ikke løber af pladsen, den består af formand John Slejborg (valgt 1974), kasserer Bent Overlund (valgt 1977), næstformand Poul Pedersen (valgt 1999) Boris Jørgensen (valgt 1996) og Peter Jeppesen (valgt 2015).

100 året markeres med et ”Åbent Vandværk” lørdag den 12. september kl. 11.00 – 15.00 på vandværket ved Vandhøjen, hvor værket er vært ved en forfriskning.

planteholdet

Billedet er taget i forbindelse med plantning af træerne i 2012 https://www.skelund.dk/2012/05/01/plantning-af-traeer-pa-vandhojen/

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *