Skolestrukturen i Øst – en kommentar

Skolestruktur: Vi har noteret os, at en gruppe af foreninger i Øster Hurup er fremkommet med bemærkninger vedrørende fremsendt høringssvar fra Skelund-Veddum omkring fasedeling i Øst. I læserbrev af Karina Sylvester (KS) i Nordjyske fremføres 6 punkter som vi for fuldstændighedens skyld finder det nødsaget at præcisere og korrigere, da vi fra Skelund-Veddum på ingen måde ønsker at fremføre andet end saglige argumenter:

  1. Skolebuskørsel. Mariagerfjord Kommune (MFK) har som alle ved sendt et forslag til ny skolestruktur i høring. Dette forslag indebærer, at man vil samle 0.– 9. klasse på Havbakkkeskolen i Als. I dette høringsforslag er de yderligere udgifter til skolebuskørsel ikke medregnet, idet disse var genstand for yderligere analyse af MFK i høringsperioden. Vort høringssvar i forhold til det af MFK fremstillede høringsforslag belaster ikke økonomien med yderligere udgifter, idet det samlede antal elevkilometer, som skal transporteres er stort set identisk i de to scenarier. Det er dog klart for enhver, at der vil være yderligere udgifter til skolebuskørsel i forhold til en status quo situation, hvor alle tre lokationer i Øst bevares. Dog vil man kunne minimere udgifterne til skolebuskørsel ved hjælp af differentieret indringningstidspunkt på de forskellige bygningslokationer ligesom tilfældet er i dag.
  2. Lavdrift af Øster Hurup Skole. Der er i vort høringssvar ikke indregnet udgifter til lavdrift af Øster Hurup Skole, idet denne forventes solgt til andet formål. Desuden skal nævnes, at det yderligere provenu herfor ikke er medregnet, hvorfor MFK har en yderligere økonomisk upside i forhold til den i vort høringssvar anførte årlige besparelse på kr. 864.000.
  3. Driftstilskud til Hal. Der er i den årlige økonomiske besparelse på kr. 864.000, som anført i vort høringssvar heller ikke medtaget det driftstilskud til Skelund-Veddum Hallen, som i givet fald også skulle dækkes af MFK. Dette driftstilskud på cirka kr. 100.000 trækker således i den modsatte retning af det mistede driftstilskud til Øster Hurup Hallen. Det skal dog bemærkes at MFK har modtaget et særskilt høringssvar fra Idrætshallernes Samarbejdsudvalg, som beskriver denne problematik i hele kommunen og som ikke er et særskilt isoleret aspekt i Øst.
  4. SFO. Der er ingen problemer i at rumme op mod 100 børn i heldags SFO i Skelund Skoles nuværende bygninger. Udover den bygning, som i dag bruges til SFO og som eventuelt vil kunne bruges som SFO for de mindste børn, vil SFO kunne indrettes i de eksisterende bygninger uden nævneværdige yderligere anlægsinvesteringer. Den moderne, lyse og venlige bygningsmasse på Skelund Skole vil kunne rumme alle indskolingsbørn, som ønsker at gå i SFO. Den detaljerede indretning heraf bør dog lægges i hænderne på skolens daglige leder, når den tid kommer.
  5. Idrætsfaciliteter. Det er korrekt, at der i Skelund er en hal med tre badmintonbaner. Selvom det var behageligt at have en hal med fem badmintonbaner har Skelund-Veddum Hallen, dog kunnet fungere upåklageligt som hjemsted for idrætsundervisning af 110 – 170 børn gennem nu efterhånden mange år. At omklædningsfaciliteterne skulle være nedslidte er dog ikke sandt. Disse er pæne og velholdte omend en renovering heraf med nye fliser og bænke altid ville være rart. Men i en tid hvor MFK må vende hver en krone, må man om nødvendigt skelne mellem ”nice-to-have” og ”need-to –have” og der vil en renovering af omklædningsfaciliteterne falde i kategorien ”nice-to-have”. Der vil dog i foråret 2011 blive foretaget en vis renovering af omklædningsfaciliteterne for midler og arbejdskraft som ikke belaster MFK overhovedet, således at omklædningsfaciliteterne står pæne, indbydende og nyrenoverede i sommeren 2011.
  6. Befolkningsprognose / antal elever. Det er et faktum, at der samlet set er flere elever i indskolingen med bopæl i Skelund-Veddum området end med bopæl i Øster Hurup området. Hvorvidt elever med bopæl i Als området skal transportere sig 5-6 kilometer mod Nord eller Vest kan rent transportmæssigt målt i elevkilometer komme ud på et.

I Skelund-Veddum har vi ikke noget ønske om at lukke Øster Hurup Skole, men vi har noteret os det høringsforslag som er bragt i spil og sendt til høring af MFK og vi har udarbejdet et detaljeret høringssvar hertil, som påpeger at der er en yderligere økonomisk besparelse at hente ved at benytte eksisterende skolebygninger i stedet for at pådrage sig en stor finansieringsudgift ved at etablere en bygningsinvestering på op mod 16 mio. kr. i Als. I disse tider må man forvente at skatteborgernes penge bliver brugt fornuftigt, hvilket høringssvaret fra Skelund-Veddum lægger op til. Udgangspunktet for de økonomiske beregninger i vort høringssvar er MFK’s egen beregningsmodel og simuleringen af de økonomiske konsekvenser af at samle indskolingen i Skelund er foretaget af MFK med baggrund i MFK’s egne tal for skoledrift på de enkelte matrikler. Det skal endvidere bemærkes at Skelund Skole, jf. undersøgelse foretaget af Ernst & Young på vegne af MFK besidder 8 klasseværelser og de helt fornødne faglokaler til at huse 2-sporet indskoling, mens Øster Hurup Skole besidder 5 klasseværelser. Ved at samle indskolingen på en matrikel vil der blive to spor på alle fire årgange (0.-3. kl.) og derved et behov for 8 klasseværelser. Når man fra MFK ’s side ønsker at samle alle elever i Øst på to spor på alle klassetrin er den økonomisk mest fordelagtige løsning for MFK – og ikke mindst skatteborgerne i kommunen – Det må være derfor at politikerne i MFK ønsker at placere denne indskoling i Skelund.

På vegne af Skelund landsbyforening, Veddum Landsbylaug, Skelund Skoles Skolebestyrelse samt en gruppe af forældre ved Skelund Skole.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *